Van der Eijk-Klinkhamer advocaat en mediator

inhoudsopgave
klik op het onderwerp van uw keuze
Algemene informatie over mediation
tekst algemene NMI-folder over mediation

Het NMI

wat is mediation

mediation of rechtzaak

de mediator

het proces
             het begin
             de mediation
             de afsluiting

de kosten bij mediation
Het kantoor
Even voorstellen

specialisaties

locatie, contact

werkwijze

model mediationovereenkomst

tarieven

voorbeelden uit de praktijk
 

Even voorstellen
Met een onderbreking van vier jaar is mevrouw Mr. M.E. van der Eijk-Klinkhamer sedert 1978 advocate en procureur geweest met een eigen eenmanskantoor. Sinds 2010 is zij als advocaat met pensioen.
Met ingang van januari 2003 is zij bij het NMI geregistreerd en gecertifceerd mediator. Zij heeft daartoe van mei t/m december 2002 de postacademische opleiding in Nederland bij het ADR-instituut gevolgd.
Inmiddels heeft ze verschillende mediations met een bevredigend resultaat hebben afgerond en is van 1 mei 2003 - 2010 gecertificeerde NMI-mediators.
Aan gecertificeerde mediators worden hogere eisen gesteld dan aan alleen geregistreerde mediators ten aanzien van permanente opleiding en ten aanzien van het minimum aantal mediations
In onderstaand curriculum vitae vindt u een overzicht van beroepservaring tot nu toe.
  Curriculum vitae
 • 1976-1978: buitendocente recht aan de Academie voor Sociale en Kulturele Arbeid (ASKA) te Groningen
 • juni 1978: doctoraal examen Nederlands Recht (Rijksuniversiteit Groningen)
  specialisaties: gezondheidszorgrecht, interfacultaire studie ziekenhuiswetenschappen (Rijksuniversiteit Utrecht)
 • 1978 - heden: advocate en procureur te Groningen; na algemene praktijk thans in hoofdzaak werkzaam op het gebied van bestuursrecht
 • 1982 - 1984: lid van het bestuur van de Stichting Toevluchtsoord voor Meisjes te Groningen
 • 1982 - 1986: lid van de begeleidingscommissie in het onderzoek Omgangsregeling na echtscheiding van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van justitie
 • 1990 - 1994: lid van het landelijk bestuur van de Vereniging Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
 • 1997 - 1 juni 2003; adviseur juridische en personele zaken, tevens MT-lid bij het IVOM te Rolde:
  juridische advisering directie en bestuur, P&O advisering en management, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en meerpartijen-overeenkomsten tussen overheid en veldpartijen uit de zorgsector, contractadvisering totstandkoming regionaal zorgnetwerk voor asielzoekers en statushouders, het geven van trainingen en cursussen medezeggenschapsrecht zorgsector, het opzetten en implementeren van klachtenregelingen zorgsector, ontwerp en advisering Provinciale verordening Klachtrecht Jeugdzorg Drenthe, ambtelijk secretariaat Provinciale beroepscommissie Klachtrecht Jeugdhulpverlening Drenthe
 • juli 2002 - heden: actief als mediator, sinds januari 2003 als NMI-mediator
 • 2002 - heden: lid van het bestuur van het Advies- en Informatieteam Hersenletsel (AIH) Groningen-Drenthe
terug naar de inhoudsopgave
 
Specialisaties
Bij een advocaat spelen specialisaties een belangrijkere rol dan bij mediation. Bij een juridische procedure kan het welslagen sterk afhangen van de kennis en ervaring van de advocaat omdat die in hoge mate de wijze van pocederen bepaalt en expliciet opkomt voor de belangen van één partij.
Bij een mediation is de inhoudelijke inbreng van partijen van cruciaal belang en heeft de mediator een onpartijdige rol als organisator, voorzitter, secretaris en begeleider tijdens het proces voor beide partijen.
Dat neemt niet weg dat de mediator die over gespecialiseerde juridische en vakinhoudelijke kennis beschikt beter in staat is de mediation te begeleiden en tot een bevredigende afronding te brengen door d e inbreng van zijn kennis. De kennis van de menselijke psyche in conflictsituaties is een belangrijk onderdeel van de ADR-opleiding tot mediator.

Mr. M.E. van der Eijk-Klinkhamer is gespecialiseerd en heeft ervaring op drie complexe gebieden, waar gespecialiseerde juridisch kennis onontbeerlijk is.:
 • gezondheidsrecht, zowel intra- als extramuraal; zowel medisch inhoudelijk als organisatorisch en juridisch
 • arbeidsrecht
 • ruimtelijk bestuursrecht
Bij mediations op het relatiegebied, zoals bij echtscheidingen, is gespecialiseerde juridische kennis minder noodzakelijk. Wel bestaat er een apart registratie van advocaten die gespecialiseerd zijn in echtscheidingsbemiddeling in de VAS .
terug naar de inhoudsopgave
 
Locatie en contact opnemen

Marlies van der Eijk-Klinkhamer,
advocaat en mediator

Adres: Roer 65 9733 AH Groningen,
      tel: 050 - 549 3 121,
     fax: 050 - 549 3 124,
Email: mvdeijk@home.nl

Mediations hebben meestal op kantoor plaats maar kunnen ook op ander neutraal terrein plaatsvinden;
In het algemeen is mediation bij een van de partijen ongebruikelijk.

terug naar de inhoudsopgave
 
De gang van zaken bij een mediation
  Een mediation bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Nadat partijen de situatie als conflict herkennen en erkennen, kunnen beide partijen besluiten een mediator in de arm te nemen. Ook kan het zijn dat één van de partijen een mediator benadert. De mediator zal de andere partij benaderen met het verzoek mediation in te zetten voor het conflict. Als de andere partij weigert, gaat de mediation niet door. Tenslotte kan ook een derde die niet in het conflict is betrokken maar wel belang heeft bij het oplossen ervan een mediator inschakelen. De mediator zal de partijen benaderen met het verzoek mediation in te zetten voor het conflict.
 • Tijdens de bovengenoemde contacten zal de mediator onderzoeken of de situatie voldoet aan de randvoorwaarden voor mediation. Er wordt een afspraak voor een eerste sessie gemaakt.
 • De partijen ontvangen voor de eerste sessie een informatiepakket met daarin de bevestiging van de afspraak, de algemene voorwaarden en een mediation-overeenkomst.
 • In de eerste sessie besluiten de partijen om de mediation voort te zetten.
 • Aansluitend op de voorbereidingsronde in de eerste sessie ondertekenen alle deelnemers de mediation-overeenkomst
 • Een mediation bestaat ten minste uit twee en meestal niet meer dan vijf sessies.
 • Een sessie duurt in het algemeen anderhalf tot drie uur
 • De deelnemers zijn de personen die bij één of meer sessies aanwezig is. Hieronder vallen:
  • De mediator, eventueel bijgestaan door een co-mediator
  • De partijen, eventueel bijgestaan door een adviseur (een jurist, iemand van de OR, een vertrouwenspersoon, enz.)
  • Eventueel een onafhankelijke specialist
 • De sessies vinden op een neutrale plaats, meestal ten kantore van de mediator soms op een andere neutrale plaats; in principe niet bij een van de partijen.

terug naar de inhoudsopgave
 
Kosten en tarieven
  Bij een mediation moet gerekend worden met de volgende kosten:

 • Het honorarium van de mediator, inclusief voorbereiding en uitwerking en het opstellen van de eindovereenkomst. Per sessie moet u rekening houden met drie tot vier uur.

 • Eventuele huurkosten van een vergaderruimte

 • Eventueel overige door de mediator gemaakte kosten

 • Eventueel de kosten voor betrokken specialisten

 • Eventueel de kosten voor een co-mediator

 • Eventueel de kosten voor een adviseur.
Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken.
Voor een goede mediation is het van belang dat iedere partij een deel van de kosten draagt en dat de gekozen verdeling geen extra afhankelijkheid tot gevolg heeft.
terug naar de inhoudsopgave
 
Voorbeelden van uitgevoerde mediations
Conflict over erfafscheiding
Bij het betrekken van een koopwoning blijken de buren met toestemming van de vorige bewoners de erfafscheiding van wilgentenen op hun grond te hebben gezet.
Beide buren menen in hun recht te staan, maar willen de onderlinge verstandhouding door een juridische procedure niet verpesten. Beiden besluiten tot mediation.
Na drie sessies wordt overeengekomen dat de oude erfafscheiding wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe op de erfafscheiding, waarbij de kosten gedeeld worden en de afscheiding samen gebouwd zal worden. Resultaat een nieuwe erfafscheiding waar beiden tevreden mee zijn en behoud van een goede verstandhouding.

Conflict tussen werknemer en werkgever
Terugkeer na een ziekte voor een werkneemster blijkt niet mogelijk omdat de werkgever de vervanger op die functie wil handhaven. Dit is echter geen grond voor ontslag en een alternatieve functie kan werkgever niet aanbieden. Werkneemster is bereid elders te solliciteren, maar wil geen ontslag nemen voor ze een nieuwe baan heeft gevonden. Werkneemster wendt zich tot ons kantoor. Werkgever gaat accoord met mediation op haar kosten.
Na vier sessies wordt overeengekomen dat werkneemster vijf maanden salaris doorbetaald krijgt, zolang in dienst blijft, maar vrijgesteld wordt van het verrichten van arbeid. In de tussentijd probeert werkneemster een andere baan te vinden, waarbij werkgever actief zal meehelpen en de kosten van eventuele outplacementactiviteiten zal bekostigen.

Echtscheidingsbemiddeling
Man wil scheiden, vrouw wil proberen het huwelijk - met drie schoolgaande kinderen - te repareren. De man woont sinds enige maanden apart. Via mediation hopen ze duidelijkheid te krijgen en een conflictueuze echtscheidingsprocedure te voorkomen.
Gedurende een aantal sessies wordt duidelijk dat de man echt niet verder wil en berust de vrouw in de scheiding. Door in mediationsessies met elkaar te praten, ontaarden de gesprekken niet in ruzies en verwijten over en weer.
Aan het eind van de mediation is een goede omgangsregeling voor de kindeen tot stand gekomen en zal de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden gevoerd.

Conflict met de gemeente over lawaai-overlast en overlast door zwervers
Pal voor de woning van een bewoner in een doodlopende straat aan het water in de binnenstad had de gemeente een podium en lange zitbank gebouwd, met als gevolg bij optredens op het podium zware geluidsoverlast en hinder van publiek dat tot op hun stoep zit en vooral 's nachts overlast van zwervers en dronkaards doordat de gemeetnevor hen een ideale verblijfsplaats had gecreeerd.
Na jaren van juridische procedures, waarin Mr van der Eijk-Klinkhamer als advocate voor de bewoners optrad, was de situatie voor beide partijen nog steeds onbevredigend. Podium enbank waren niet te gebruiken en de overlast duurde voort. Over en weer heerste groot wantrouwen. Mr Van der Eijk-Klinkhamer stelde voor via mediation tot een oplossing te komen. Een andere mediator zal de mediation leiden. Na een voorbereiding van enige maanden, waarin ambtenaren de wethouder en Mr Van der Eijk-Klinkhamer haar cliënten tot mediation bereid krijgen, leidt mediation in drie sessies tot een succesvolle vaststellingsovereenkomst, waarin de gemeente de woning van de bewoners koopt, bijdraagt in de verhuiskosten, e.d. en de gemeente het podium en de bank weer de oorspronkelijke functie kan geven. De gemeente draagt de kosten van de gevoerde procedures en van de mediation.

terug naar de inhoudsopgave
 
Certificering
Om de kwaliteit te objectiveren is het NMI in samenwerking met DNV met ingang van 1 mei 2003 overgaan tot persoonscertificering op basis van de Europese norm EN 45013.
NMI en DNV hebben een certificatieschema voor mediators ontworpen. Er is een waarborgcommissie gevormd, die het certificatieschema en het competentieprofiel van de mediator heeft vastgesteld.
De waarborgcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, andere belanghebbenden en een aantal deskundige adviseurs in de commissie, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter. De certificatie van mediators vindt plaats onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie.
Jaarlijks moeten mediators om het certificering te behouden een minimum aantal opleidingspunten (bijscholing) behalen en een minimum aantal mediations tot een goed einde hebben gebracht (al dan niet met een vaststellingsovereenkomst)
terug naar de inhoudsopgave